Piątek, 29 marca 2024
Postulaty w sprawie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych

Z inicjatywy Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych Polskiej Izby Książki oraz Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w poniedziałek 25 marca odbyło się spotkanie online wydawców naukowych z dr hab. Rafałem Stanisławskim, przewodniczącym Zespołu ds. wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych Komisji Ewaluacji Nauki.

W spotkaniu uczestniczyło 18 przedstawicieli wydawnictw, którym przewodniczył Andrzej Chrzanowski, przewodniczący Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych PIK, a obecna była też Aurelia Grejner, przewodnicząca Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.

Prof. Rafał Stanisławski poinformował o ukończeniu przez Komisję Ewaluacji Nauki prac nad rekomendacjami zmian zasad oceny i przyznawania punktacji czasopismom naukowym. Rekomendacje zostały przygotowane na prośbę ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Proponowane zmiany będą podstawą do nowelizacji rozporządzenia określającego sposób sporządzania wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2018 roku). Nowelizacja rozporządzenia, poprzedzona konsultacjami, powinna dokonać się wkrótce, aby nowy wykaz powstał jeszcze w tym roku lub na początku następnego.

KEN proponuje ustanowienie odrębnych zasad oceny i przyznawania punktów dla czasopism z dziedziny nauk ścisłych (m.in. utrzymanie wskaźników bibliometrycznych i impact factoru) oraz nauk humanistycznych i społecznych (ocena ekspercka), a także zapewnienie stabilności i transparentności procedur, uwzględniając specyfikę nauki rodzimej, lokalnej.

Propozycje i rekomendacje wydawców, uwzględniające przekazane informacje, zostaną przedstawione ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego oraz złożone w formie uwag do projektu rozporządzenia, kiedy zostanie ogłoszone.

Rekomendacje dotyczące zmian w zasadach funkcjonowania wykazu wydawców monografii naukowych nie zostały jeszcze przygotowane przez KEN.

Uczestnicy spotkania przekazali przedstawicielowi KEN wcześniej przygotowane uwagi i propozycje zmian do obecnych wykazów, wskazując na pilność działań w związku z licznymi nieprawidłowościami, do jakich doprowadził istniejący system, oraz proponując rozwiązania zapobiegające nadużyciom.

Spotkanie z prof. Rafałem Stanisławskim – po dwóch wcześniejszych z dr Maciejem Gdulą, wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego – jest częścią konsultacji środowiska wydawców naukowych i przedstawicieli akademii i nauki z organami stanowiącymi akty prawne mające bezpośredni wpływ na publikowanie naukowe i upowszechnianie dorobku polskich badaczy w kraju i za granicą.

„Chcemy, aby takie spotkania miały charakter cykliczny” – taka była wspólna konkluzja zebranych. Mamy nadzieję, że dialog z władzami publicznymi będzie się umacniał i owocował zmianami niezbędnymi dla zapewnienia stabilności i rozwoju podmiotów wydawniczych, niezbędnego ogniwa w upowszechnianiu wyników badań, ich rozwoju, praktycznego wpływu na krajową gospodarkę oraz spełniał społeczne oczekiwania i zwiększał rozpoznawalność polskiej nauki w środowisku międzynarodowym.

 

Podaj dalej
Autor: (ach)