środa, 7 czerwca 2023

Blisko 12,3 mln zł trafi do 341 beneficjentów w całym kraju na wsparcie inicjatyw w programie dotacyjnym Kultura-Interwencje realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, finansowanym ze środków MKiDN.

Do tegorocznej edycji złożono rekordową liczbę 2177 wniosków. Jak poinformowano, w związku z dużą liczbą aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 76,00 punktów.

Celem strategicznym programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Podaj dalej
Autor: W