Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  •  Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
  •  Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
  • Klauzule umowne – zasady formułowania.
  • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
  • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
  • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
  • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą,
    wykonawcą? 
  •  Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych?

Program szkolenia

I. Umowy prawa autorskiego – zagadnienia obrotu krajowego
1. Podstawowe
zagadnienia
1) rodzaje umów prawa autorskiego
2) licencja a przeniesienie
– różnice:
a) forma
b) możliwość wypowiedzenia
c) okres – domniemanie 5
lat
d) terytorium – domniemanie
e) domniemanie zawarcia licencji

f) możliwość niewyłączności przy licencji
3) autorskie umowy o dzieło

2. Jak określać strony umów prawa autorskiegoa) pierwotne stosunki
umowne (twórca – korzystający)
b) stosunki umowne w zakresie OZZ
(korzystający – OZZ), m.in. problematyka audiobooków
c) stosunki umowne
pomiędzy korzystającymi
d) stosunki umowne twórcy z OZZ – charakter prawny
przeniesienia praw autorskich i pokrewnych na organizację zbiorowego
zarządzania

3. Przedmiot umowy – sprawa kluczowaa) utwór
b) przedmioty praw
pokrewnych
c) wizerunek
d) tytuł utworu – tytuł roboczy, zmiany tytułu

4. Klauzule gwarancyjne – czy oświadczenia twórcy w umowie wzmacniają
pozycję wydawcy/producenta etc.?

5. Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych/udzielenia
licencji

6. Pola eksploatacjia) wpływ na skuteczność umowy
b) możliwość
samodzielnego kształtowania
c) nowe pola eksploatacji – pojęcie, aspekty
praktyczne, zabezpieczenie interesów korzystającego
 
7. Wykonywanie
praw zależnych

8. Udzielanie dalszych licencji; cesja praw i obowiązków z umowy

9. Wynagrodzeniea) sposób określenia: wynagrodzenie ryczałtowe,
wynagrodzenie procentowe, wynagrodzenie mieszane
b) odrębność
wynagrodzenia
c) uprawnienia twórcy przy wynagrodzeniu procentowym
d)
kwestia weryfikacji wynagrodzenia
e) wynagrodzenie twórcy z tytułu udzielenia
sublicencji

10. Porozumienia dotyczące autorskich praw osobistych

11. Dostarczenie utworua) termin
b) konsekwencje niedostarczenia w
terminie
c) zabezpieczenie
d) przeniesienie własności oryginału (corpus
mechanicum)

12. Przyjęcie utworu – termin, usterki utworu, wezwanie do usunięcia
usterek

13. Rozpowszechnianie utworu

14. Inne klauzule umowne a) korekta autorska, zmiany w utworze,
aktualizacja utworu
b) nota copyright; oznaczenie autorstwa
c) obniżenie
ceny w każdym czasie
d) klauzula wyprzedażowa (sell-off)
e) wykorzystanie
promocyjne utworu i jego fragmentów oraz wizerunku twórcy, egzemplarze
bezhonoraryjne
f) zmiany danych osobowych twórcy
g) prawo opcji, prawo
pierwszeństwa
h) zakaz konkurencji
i) klauzula poufności

15. Czas trwania umowy; ustawowe i umowne prawo odstąpienia i
wypowiedzenia umów prawa autorskiego

16. Wymogi formalne dotyczące umów prawa autorskiego i wynikające z nich
niebezpieczeństwa
a) umowa autorska a umowa o dzieło
– zastosowanie
uzupełniające
– zastosowanie wprost
b) pola eksploatacji znane w chwili
zawarcia umowy
c) przeniesienie praw do utworów mających powstać w
przyszłości
d) wyraźne postanowienie o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych

17. Umowy licencyjne zagraniczne – na co zwracać szczególną uwagę?a)
zakres zezwolenia – inny sposób postrzegania pól eksploatacji w umowach
zagranicznych
b) okres wyprzedaży – sell-off
c) certyfikat rezydencji
podatkowej
d) wykorzystanie promocyjne

II. Inne umowy w praktyce działalności wydawniczej

1. Umowy dotyczące wizerunkua) nabycie praw do wizerunku a pola
eksploatacji
b) zakres nabycia domniemania

2.  Umowy prawa autorskiego a umowy dotyczące wykorzystania znaków
towarowych

3. Umowy dotyczące praw pokrewnych

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska
adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o
specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła
liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz
danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek,
prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen
książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów
traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach
„Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”.
Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie,
specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów
zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje siędziałalnością szkoleniową,
prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej,
m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i
Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na
Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej
Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Ponadto wykładowca prawa
własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Członek
Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca 2013
r.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 12 czerwca 2013 r. w godz. 9.30-17.00
Miejsce:
Warszawa

Koszt udziału jednej osoby: 650 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje:
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat
uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób
z danej firmy – koszt
uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby.

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając:  
ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa
Tenderenda-Ożóg:  
ewa@rynek-ksiazki.pl
  
tel. 22 828
36 31, tel./ faks 22 827 93 50

organizator:
Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 6/8, pok.
416, 00-048 Warszawa
Tel. 22 828 36 31, faks 22 827 93 50

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort