MiejsceWarszawa, Atrium Tower
Termin24 września 2019
Cena550

Biblioteka Analiz, Kancelaria Patrimonium i Kancelaria Trusiński Kluczykow zapraszają do udziału w szkoleniu „Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi”. Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat podatkowych aspektów obrotu prawami autorskimi w Polsce z uwzględnieniem takich kwestii jak: opodatkowanie podatkiem dochodowym, opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT), a także opodatkowanie należności licencyjnych uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne od polskich firm.

Szkolenie ma charakter praktyczny – poszczególne zagadnienia będą omawiane z uwzględnieniem interpretacji podatkowych oraz rozstrzygnięć sądowych.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak w praktyce naliczać zaliczki na podatek dochodowy od umów z twórcami?
 • Umowa o dzieło a umowa zlecenie – jakie są konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe przy zawieraniu tego rodzaju umów?
 • Jak jest opodatkowany obrót prawami autorskimi na gruncie podatku VAT?
 • Jak rozliczać podatki od należności licencyjnych uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne od polskich firm?
 • Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej i kiedy należy nim dysponować, czy już w momencie wypłaty należności licencyjnej?
 • W którym momencie i według jakiej stawki należy pobrać podatek u źródła przy wypłacie należności licencyjnych na rzecz zagranicznych podmiotów?
 • Jakie najnowsze rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na praktykę w obszarze obrotu prawami autorskimi w Polsce?

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe zagadnienia prawa autorskiego w odniesieniu do kwestii podatkowych.
 • Definicja utworu w prawie autorskim
 • Rodzaje utworów
 • Inne przedmioty chronione prawem autorskim: prawa pokrewne, wizerunek
 • Rodzaje umów prawa autorskiego.
 1. Podatek dochodowy w obrocie prawami autorskimi.
 • Opodatkowanie podatkiem dochodowym umów z twórcami
 • Umowa o dzieło a umowa zlecenie w kontekście zagadnień podatkowych i ubezpieczeniowych
 • Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. dla twórców – aspekt podmiotowy
 • Koszty uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. dla twórców – aspekt przedmiotowy i wymogi formalne
 • Różnice w opodatkowaniu przychodów z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i umowy o dzieło) a przychodów z działalności gospodarczej.
 1. Podatek od towarów i usług w obrocie prawami autorskimi.
 2. Podstawa opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego przy obrocie prawami autorskimi.
 3. Dokumentowanie fakturą VAT usług, których przedmiotem są prawa autorskie; ustalenie prawidłowej stawki VAT.
 4. Obowiązek rozliczania VAT przez twórcę – dopuszczalne zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.
 5. Opodatkowanie należności licencyjnych na rzecz podmiotów zagranicznych.
 6. Zasady opodatkowania należności licencyjnych na rzecz podmiotów zagranicznych.
 7. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 8. Certyfikat rezydencji podatkowej.
 9. Metoda tax refund obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. i związane z tym obowiązki podmiotu wypłacającego należności licencyjne.
 10. Stawki podatku dochodowego od należności licencyjnych w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązujących w Polsce.
 11. Przegląd najnowszych interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu obrotu prawami autorskimi.
 12. Rozwiązywanie indywidualnych problemów uczestników z zakresu podatkowych aspektów obrotu prawami autorskimi.

 

 

 Wykładowcy:

Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Autorka publikacji „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Wykładowca prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (czwarta kadencja). Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Jacek Trusiński – wspólnik Kancelarii Trusiński Kluczykow, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie gospodarczym i finansowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych. W przeszłości współpracował m.in. z międzynarodową siecią audytorów finansowych, zdobywając doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju badań i analiz spółek handlowych. Był doradcą prawnym przy procesach łączenia dużych spółek, restrukturyzacji grupy kapitałowej, opracowywaniu prospektów emisyjnych, sprzedaży banku oraz tworzenia jednej z prywatnych telewizji. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu przedsięwzięć artystycznych i producenckich, a także operacji gospodarczych pod kątem optymalizacji podatkowych, w tym np. przy wykorzystaniu spółek-rezydentów liberalnych jurysdykcji podatkowych. Zakres jego specjalizacji związany jest również z ochroną praw autorskich i pokrewnych realizowaną przez organizacje zbiorowego zarządu, którym doradza w kwestiach podatkowych i które reprezentuje wobec administracji skarbowej. Jest specjalistą w dziedzinie opodatkowania loterii promocyjnych i audiotekstowych, sprzedaży premiowej, konkursów wiedzy oraz programów lojalnościowych. Reprezentuje strony postępowań prowadzonych przez organy podatkowe, w tym także w sporach precedensowych obejmujących wielomilionowe należności fiskalne. Doradza odbiorcom pomocy publicznej w związku z realizowanymi projektami artystycznymi i edukacyjnymi oraz reprezentuje ich wobec jednostek samorządu terytorialnego. Obsługuje od strony podatkowej międzynarodowe projekty teatralne finansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz polskiego Ministerstwa Kultury.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września 2019 r.

Termin szkolenia: 24 września 2019 r., w godz. 9.30-16.30

Miejsce: Warszawa

 

Koszt udziału jednej osoby: 550 zł od osoby + 23 proc. VAT. (koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł od osoby.

Formularz zgłoszeniowy doc Formularz_podatkowe_aspekty_24_9_19

Formularz zgłoszeniowy pdf formularz_podatkowe_aspekty_24_9

Kontakt w sprawie szkoleń:

Ewa Zając: ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

Ewa Tenderenda-Ożóg: ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31, tel./ faks 22 827 93 50

 

Organizator:

Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416, 00-048 Warszawa

tel. 22 828 36 31, faks 22 827 93 50