Termin: 23 lutego 2017 r.
Warszawa, godz. 9.00-16.30

Utwór
– co nim jest, a co nie? Jakie prawa przysługują autorowi a jakie
obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy? Czym się różnią autorskie prawa
osobiste od autorskich praw majątkowych? Kiedy pracownik staje się
twórcą? Kiedy cytat jest za długi, a przedruk staje się plagiatem? Kiedy
zarzut naśladownictwa jest niesłuszny? Kiedy po pomoc do Najwyższego?
Kruczki i błędy w umowach prawa autorskiego – jak chronić interesy
przedsiębiorcy?

Celem szkolenia jest
zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego, z
uwzględnieniem prowadzonej działalności gospodarczej, kulturalnej lub
zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego.
Omówione zostaną kluczowe założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z
uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz
dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Przedstawiony zostanie
aktualny stan prawny polskiej ustawy – w tym rewolucyjne zmiany, jakie
zaszły w prawie autorskim w 2015 i 2016 r. Uzyskana wiedza ma pozwolić
słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów
objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej oraz wykazywanie
przez nich dbałości o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie
jest adresowane do redaktorów, właścicieli i pracowników domów
wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji
public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry
zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów
public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych
osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w
działalności gospodarczej i zawodowej.


Plan szkolenia:

 
1.    Co to jest prawo autorskie?
a.    definicje prawa autorskiego
b.    miejsce prawa autorskiego w systemie prawnym

2.    Źródła prawa autorskiego

a.    regulacje prawa autorskiego w prawie krajowym
b.    regulacje prawa autorskiego w prawie międzynarodowym
c.   
regulacje prawa autorskiego w prawie europejskim (w tym najnowsze
dyrektywy: o utworach osieroconych, o zbiorowym zarządzaniu prawami
autorskimi)

3.    Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

a.    definicja utworu
b.    wyłączenia ustawowe
c.    rodzaje utworów (m.in. utwory inspirowane, utwory zależne, utwory zbiorowe  i zbiory utwo-rów, utwory z zapożyczeniami)

4.    Podmiot prawa autorskiego

a.    autor i jego pozycja
b.    współtwórczość
c.    twórca-pracownik (utwory pracownicze)
d.    spadkobierca
e.    nabywca autorskich praw majątkowych

5.    Treść prawa autorskiego

a.    autorskie prawa osobiste
b.    autorskie prawa majątkowe

6.    Czas trwania autorskich praw majątkowych

7.    Dozwolonych użytek chronionych utworów

a.    dozwolony użytek osobisty
b.    dozwolony użytek publiczny (m.in. prawo cytatu)
c.    nowe uregulowania w obszarze dozwolonego użytku (2015-2016)
8.    Umowy prawa autorskiego
a.    rodzaje umów prawa autorskiego
b.    forma umów prawa autorskiego
c.    przedmiot umowy
d.    wynagrodzenie
e.    pola eksploatacji
f.    przyjęcie utworu; usterki utworu
g.    nadzór autorski
h.    odstąpienie/wypowiedzenie umów prawa autorskiego

9.    Prawa pokrewne – kategorie, charakterystyczne cechy, czas i zakres ochrony

10.    Organizacje zbiorowego zarządzania

11.    Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich

a.    odpowiedzialność cywilna (z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015)
b.    odpowiedzialność karna

Wykładowca: Joanna Hetman-Krajewska
– adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka studiów
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku
Studiów Amerykańskich UW. Ukończyła liczne kursy dokształcające, m.in. z
zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego,
prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego.
Autorka publikacji “Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”,
skryptu “Podstawy prawa własności intelektualnej” oraz wprowadzenia do
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wielu artykułów
traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się na łamach “Rzeczpospolitej”, “Biblioteki Analiz” i “Magazynu Literackiego
Książki”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM
w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego
oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje
się działalnością szkoleniową, prowadząc szkolenia i konferencje z
zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. przy współpracy z
Biblioteką Analiz Sp. z o.o., Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz
Kancelarią Lassota i Partnerzy. Inicjatorka i wykładowca na Studiach
Podyplomowych “Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole
Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie. Obecnie wykładowca
prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz w Instytucie Badań Literackich PAN. Członek Komisji
Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(trzecia kadencja). Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk.


Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 23 lutego 2017 r., w godz. 9.00-16.30

Miejsce:
Warszawa- Centrum

Koszt udziału jednej osoby:
550 zł od osoby + 23 proc. + VAT (koszt obejmuje: udział w szkoleniu,
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat uczestnictwa). Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z ramienia jednej firmy – koszt uczestnictwa wynosi 500 zł  + VAT od osoby.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lutego 2017 r.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Ewa Zając:   ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg:    ewa@rynek-ksiazki.pl

tel. 22 828 36 31