Czwartek, 25 października 2007


Fespa Awards/Digital Print Awards Europe, http://www.FESPAdigitalprintawards.com

 

Nagrody Fespa Awards przyznawane są przez międzynarodowe stowarzyszenie branży druku cyfrowego i sitodruku FESPA za osiągnięcia technologiczne w zakresie druku cyfrowego i sitodruku. Wśród wielu wyodrębnionych kategorii znalazła się również typowo księgarska: „Reprodukcje sztuki, książki, broszury”, w ramach której wręcza się po trzy medale dla produktów ocenianych w dwóch klasach – kolorów procesowych (CMYK) oraz drugiej – jednego lub wielu kolorów. FESPA Award przyznawana jest w konkursie zamkniętym, dostępnym wyłącznie dla członków stowarzyszenia.


W odróżnieniu od niej Digital Print Awards są dostępne dla wszystkich chętnych. Inny jest też sposób oceny zgłoszonych prac, albowiem jurorzy kładą większy nacisk na rezultat i wartość, jaką konkretny druk cyfrowy przedstawia dla użytkownika końcowego. Kryteria brane pod uwagę ograniczają się do dwóch zasadniczych grup: kreatywność, rozumiana jako oryginalność-wywierany skutek-design oraz poziom zaawansowania wykorzystanych rozwiązań cyfrowych – zastosowanie taktyczne-element zwiększający wartość. W składzie jury zasiadają eksperci branżowi posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie komunikacji, designu oraz technologii druku cyfrowego.


To nowo powstały otwarty konkurs mający bezpośrednio niewiele wspólnego ze światem książek, bowiem tutaj FESPA koncentruje się bardziej na produkcji reklamowej. Jest jednak jeden, bardzo ważny element, który dotyczy także naszej branży – Digital Print Awards to obecnie najważniejszy na świecie otwarty konkurs dla firm pracujących w technologii druku cyfrowego. Dlatego też nagrodzone w nim prace de facto dyktują standardy wykorzystania tej technologii, pokazują i promują dostępne możliwości. Konkurs nie narzuca ograniczeń. Jego głównym zadaniem jest większe wyeksponowanie osiągnięć oraz promocja różnorodnych możliwości i zastosowań druku cyfrowego.


Nagrodzone prace są zbierane w wydawanej specjalnie „Prize Book” zawierającej, obok wymienienia triumfatorów, około 250 pozostałych zgłoszeń.


Z punktu widzenia drukarń z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej konkursy FESPA to znakomita okazja, by zademonstrować swoje umiejętności i zestawić je z tym, co proponują konkurenci zachodni. Tym bardziej, że zarówno szeroki zakres tematyczny, jak i różnorodność kategorii oraz otwarta formuła w zakresie wykonania stwarzają ogromne możliwości kreatywne.

 

Wyróżnienia przyznawane nie tylko produktom, ale i narzędziom pracy drukarń – maszynom, urządzeniom, rozwiązaniom informatycznym są oczywiście dużo ważniejsze dla samej branży poligraficznej. Warto jednak wspomnieć o kilku rozpoznawalnych na naszym rynku.

 

BERTL, http://www.BERTL.com

 

Skoro już mowa o druku cyfrowym, warto wymienić nagrody BERTL – niezależnej instytucji badającej rynek i wydajność cyfrowych urządzeń przetwarzających obraz. Publikuje ona coroczny raport na temat badań kilkuset drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Przyznaje też od 11 lat dwie nagrody – BERTL’s Best i BERTL’s Choice.


Best stanowi wyróżnienie dla produktów innowacyjnych o najwyższej jakości. Z kolei Choice jest „spojrzeniem z drugiej strony” – nagrodą dla rozwiązań uznanych na najlepsze przez użytkowników. Nagrody mogą zdobyć pojedyncze urządzenia, oprogramowanie, jak i całe linie produktów. Organizacja prowadzi badania nad najnowszymi rozwiązaniami próbując je systematyzować. Stąd też, triumfatorzy są identyfikowani i klasyfikowani po wielu próbach i analizach.

 

Editor’s Choice Award

 

Ta prestiżowa nagroda jest z kolei przyznawana przez ekspertów magazynu „Better Buys for Business” produktom, a więc urządzeniom, wyróżniającym się innowacyjnością i nowoczesnością: drukarkom, kopiarkom, faksom i skanerom. Jak zapewnia wydawca, przed wyborem konkretnego kandydata, „najlepszego w swojej klasie”, dokonuje się wnikliwych badań obejmujących analogiczne rozwiązania dostępne w ciągu ostatnich 20 lat. Następnie ich wyniki konsultuje się z użytkownikami. Organizator zapewnia także, że przyznanie nagrody nie ma nic wspólnego z nawiązywanymi kontraktami reklamowymi.

 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, http://www.mtp.pl

 

Rozpoznawany powszechnie Złoty Medal MTP jest przyznawany przez grono ekspertów produktom eksponowanym podczas odbywających się w cyklu dwuletnim targów Poligrafia. Ich laureatami zostają produkty uznane za najlepsze, charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujące wysoki poziom jakości.


W 2007 roku otrzymały je:

§   ACCHSH za kompleksowy, skalowalny system produkcyjny PuzzleFlow v.3;

§   Heidelberg Polska za oprogramowanie do zarządzania produkcją poligraficzną Heidelberg Prinect;

§   Konica Minolta Business Solutions Polska za cyfrową maszynę do wydruków poligraficznych kolorowych Bizhub PRO C6500;

§   Michael Huber Polska za system Gecko – koncentraty na bazie mieszaniny nitrocelulozy i poliuretanów;

§   Océ Poland za system dwustronnego arkuszowego druku cyfrowego Océ VarioPrint 6250;

§   Xerox Polska za system druku kolorowego DocuColor 5000 z oprogramowaniem umożliwiającym zabezpieczanie wydruków;

§   Xerox Polska za system drukujący Xerox Nuvera DPS 288.

 

PIA/GATF InterTech Technology Award, http://www.intertechaward.com

 

Nagrody amerykańskiego stowarzyszenia przemysłu poligraficznego Printing Industries of America/Graphic Arts Technical Foundation są przyznawane już od 1978 roku. Laureatami są rozwiązania technologiczne o szczególnej wartości innowacyjnej dla branży komunikacji graficznej. Aby zgłoszenie zostało wzięte pod uwagę przez jurorów, musi być niedawno usprawnione i przetestowane w praktyce. Nie może być jednak już powszechnie dostępne. Jury musi także uznać, że będzie miało istotny wpływ na rozwój branży na przestrzeni najbliższych pięciu lat.


Znak graficzny nagrody InterTech – wielobarwna gwiazda – jest powszechnie rozpoznawany w branży, dlatego producenci chętnie opatrują nim swe produkty, szczególnie podczas imprez wystawienniczych.

 

CIP4 International Print Production Innovation im. Jürgena Schönhuta (CIPPI), http://www.cip4.org/cippi/index.html

 

Inną doroczną nagrodą technologiczną – tym razem dla drukarń – jest CIPPI przyznawana przez inicjatywę CIP4. Honoruje ona szczególnie efektywne wdrożenia nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, w szczególności opartych na standardach CIP i JDF i jest przyznawana za: najbardziej innowacyjną implementację zautomatyzowanego procesu, za najlepszą realizację w stosunku koszty/korzyści oraz za największy postęp w zakresie efektywności i odpowiedzi na potrzeby klientów osiągnięte w wyniku automatyzacji.


International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress (CIP) powstała w Szwajcarii i jest stowarzyszeniem non-profit. Nie posiada stałych biur, a jedynie swoich przedstawicieli w kilkunastu krajach. Łączy sprzedawców, konsultantów i użytkowników szeroko rozumianej branży poligraficznej. Jej członkowie uczestniczą w tematycznych grupach roboczych zajmujących się doskonaleniem i wdrażaniem technologii JDF (Job  Definition Format) – standardu umożliwiającego bezpośredni przepływ prac i komunikację pomiędzy poszczególnymi maszynami i urządzeniami w drukarni.


W przemyśle ważny element stanowią nie tylko wyróżnienia przypisywane produktom końcowym, ale również nagrody otrzymywane za inne osiągnięcia – kadrowe, organizacyjne czy też przyznawane za zasługi dla społeczności lokalnej. Modnym tematem jest dziś ekologia – zużycie surowców i energii oraz recykling. Swoimi osiągnięciami w odzysku zużytego sprzętu chwalą się koncerny HP i Konica Minolta.

Także z tą dziedziną wiążą się liczne nagrody i certyfikaty. Ich posiadanie stanowi element promocji prowadzonej zwłaszcza na trudnym marketingowo rynku papierniczym. Funkcjonują tu dwa podstawowe certyfikaty.

FSC, http://www.fsc.pl

 

Forest Stewarship Council (Rada Zrównoważonej Gospodarki Leśnej) została założona w roku 1993 przez właścicieli lasów, przemysł drzewny, związki zawodowe, organizacje ekologiczne i przedstawicieli pierwotnych mieszkańców. Obecnie jest ona kontrolowana przez World Wildlife Fund (WWF, Światowy Fundusz na rzecz Przyrody). Jej zadaniem jest promowanie światowej gospodarki leśnej ekonomicznie uczciwej, zgodnej z zasadami ekologii i nienaruszającej bytu społeczeństw. FSC określa wytyczne i jest jednocześnie urzędem certyfikującym.

Certyfikat FSC został opracowany dla wielkich obszarów, a nie dla rozdrobnionej gospodarki leśnej, jaka przykładowo dominuje na obszarze alpejskim. Dlatego większość powierzchni certyfikowanych przez FSC w Europie to lasy przemysłowe – na przykład w Szwecji.

FSC jest uznawana na całym świecie, a jej certyfikat można uzyskać w Polsce za pośrednictwem jednej z 15 działających w Europie jednostek akredytowanych. Konieczne do tego są ekspertyzy przedsiębiorstwa, plany zagospodarowania, naturalne odmładzanie, specjalne wycinki drzew oraz biotopy. Po lesie nie można jeździć ani stosować chemicznych biocydów. Ponadto zabronione są manipulacje genetyczne.

FSC również nie jest oficjalnym znakiem państwowym, lecz inicjatywą przedsiębiorstw z branży leśnej. W Polsce papiery z tym certyfikatem oferuje firma Arctic Paper, od niedawna aktywnie go promując poprzez zachęcanie drukarń i wydawców do stosowania przyjaznych dla środowiska naturalnego gatunków.

 

PEFC, http://www.pefc.org

 

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes Council (Rada ds. Projektów Potwierdzających Certyfikację Leśną) to model regionalny, opracowany dla rodzinnej gospodarki leśnej. Drewno z oznaczeniami PEFC pochodzi z lasów, gdzie gospodarka prowadzona jest zgodnie z kryteriami helsińskimi, tzn. ekologicznych, zarządzanych odpowiedzialnie pod względem ekonomicznym i społecznym. Ten dobrowolny system certyfikacji posiada regulamin ramowy i stosuje kontrole przeprowadzane przez instytucje zewnętrzne.

W przeciwieństwie do FSC jednostki kontrolne PEFC muszą potwierdzić spełnienie wymagań PEFC w krajowych urzędach wydających certyfikaty. Dzięki państwowej akredytacji zapewniony jest ścisły rozdział pomiędzy twórcami systemu i urzędem wydającym certyfikat oraz niezależność jednostki kontrolującej.

Zadaniem PEFC Council jest kontrola i akceptacja lokalnych systemów certyfikacji. W tym celu organizacja ukierunkowana niegdyś na Europę opracowała uznawany na arenie międzynarodowej regulamin ramowy do tworzenia krajowych systemów certyfikacji.

Certyfikat mogą otrzymać regiony, grupy oraz pojedyncze przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak kontrola autoryzowana przez państwo i nie stosuje się także autoryzowanego przez państwo oznaczenia. Mechanizm kontroli leży w obrębie gospodarki drzewnej, a nie w rękach konsumenta końcowego.

Problem jednak w tym, że obie organizacje nie akceptują się wzajemnie. PEFC jest typowy dla niektórych krajów. Posiada go np. 95 proc. fińskich lasów, podczas gdy zaledwie 6 proc. wszystkich lasów na świecie posiada jakikolwiek certyfikat. Spośród nich jedna czwarta ma FSC. Jest to sytuacja, w której ten ostatni posiada większą akceptację i wiarygodność, a PEFC – drewno. Na dodatek, konsumenci znają słabo, zarówno jeden i drugi. Rozpoczęto jednak działania zmierzające do połączenia wysiłków i poszerzenia znajomości obu standardów, o czym mowa – w kontekście FSC – była przed chwilą.

Wszelkie nagrody odgrywają istotną rolę w kreowaniu wizerunku branży. Stanowią symptom uzyskanych umiejętności, a zarazem wyznaczają najwyższy standard usług poligraficznych.

Ciekawe, że w pismach branży wydawniczej poświęca się im stosunkowo niewiele uwagi. Wśród pism poligraficznych miesięcznik „Print & Publishing” regularnie publikuje informacje o tego typu wydarzeniach – nawet pozornie mniej znaczących. Zamieszcza także obszerne galerie prezentujące prace nagradzane w poszczególnych konkursach.

To jednak wciąż mało, gdyż niewątpliwym faktem jest niewielkie przenikanie tych osiągnięć do środowiska wydawniczego. I vice versa – widać to chociażby w wynikach nagród Złotego Gryfa, gdzie oprócz nazwy triumfującej drukarni niewątpliwie powinna pojawić się marka wydawcy i nazwisko grafika. Przecież to, jak zostanie wykonany fizyczny wolumin i jak będzie prezentować się w ostatecznym rozrachunku, zależy w równym stopniu od koncepcji, projektu i przygotowania materiału, jak i technicznego wykonania.

Jak dowodzą przytoczone przykłady otwarta formuła wielu konkursów umożliwia także wydawcom udział, a przynajmniej zgłaszanie kandydatur, a wówczas choćby i pośredni triumf.

To właśnie nagrody mogą, a nawet powinny, stać się ważnym spoiwem pomiędzy branżami – wydawniczą i poligraficzną. Może nawet warto byłoby rozważyć powołanie wspólnego konkursu – na piękną, a jednocześnie bestsellerową książkę? Zważywszy na ważną rolę, jaką poszczególne nagrody pełnią w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw, ich produktów i osiągnięć, nietrudno zauważyć – solidnych nagród nigdy dość!

escort bayan trabzon escort bayan yalova escort bayan edirne escort bayan manisa bursa görükle escort