RECENZJE
ROZWIŃ WSZYSTKIE
Wtorek, 5 października 2021
Tomasz Sikorski
Wnikliwa dysertacja dotycząca organizacji katolików świeckich w PRL działających w latach 1956–1989. W części pierwszej ukazano ich dzieje, zaś w drugiej – sylwetki czołowych postaci. Publikację dopełniają przeważnie nieznane dotychczas zdjęcia, pochodzące zazwyczaj z kolekcji prywatnych. Przez karty książki przewijają się: Bolesław Piasecki, Ryszard Reiff, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Konstanty Łubieński, Jerzy Zawieyski, Tadeusz Mazowiecki, […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk
Po czytelniczym sukcesie tryptyku: „Ostatnie lata polskiego Lwowa”, „Ostatnie lata polskiego Wilna” i „Ostatnie lata polskich Kresów”, przy­szła pora na tom dotyczący polskości obsza­rów, które po traktacie ryskim znalazły się w Związku Sowieckim. Oraz wywodzących się stamtąd osób. Mnie najbardziej zaintere­sowały kresowe epizody w życiorysach lumi­narzy sztuki. Kompozytorki: Grażyny Bacewicz, aktorów: Zuli Pogorzelskiej, Stefana Jaracza […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Joseph Goebbels
Wraca zainteresowanie tematyką II wojny światowej, różnych jej aspektów, w tym po­wstawania i panowania nazizmu. Od początku roku trwa dyskusja po wydaniu tłumaczenia „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, jednej z najbar­dziej złowrogich książek XX wieku, perfekcyj­nie przetłumaczonej i opatrzonej profesjonal­nymi komentarzami przez prof. Eugeniusza Cezarego Króla, wybitnego historyka, badacza historii Nie­miec XX wieku, pracownika naukowego Instytutu […]
Sobota, 28 sierpnia 2021
Piotr Solecki
Nim opisywany przez historyka władca został pogromcą chrześcijan, doprowadził do zjed­noczenia muzułmanów. Bowiem świat islamu był podzielony między dwa zwaśnione kalifa­ty. Sunnickich Abbasydów z siedzibą w Bagda­dzie i szyickich Fatymidów w Kairze. Salah ad-Din Jusuf Ibn Ajjub, czyli „Prawy w Wierze Józef syn Ajjuba”, tak brzmiała pełna wersja jego personaliów, kojarzony głównie jako pogromca Krzyżow­ców. […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Pod red. Roberta Spałka
Publikacja stanowi pierwszy tom siedmioczę­ściowej serii ukazującej różne aspekty życia społecznego i politycznego w okupowanej Warszawie w latach 1939-1945. Cykl otwiera zbiór tekstów dotyczących okupacji niemieckiej w stolicy w 1939 roku napisanych przez historyków Oddziałowe­go Biura Badań Historycznych IPN w War­szawie. Książka rozpoczyna się esejem Roberta Spałka „Dro­ga do Września ‘39”, omawiającym historię polityczną Polski […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Pod red. Roberta Klementowskiego i Jarosława Syrnyka
Tom zawiera siedem tekstów poświęconych aparatowi represji w okresie Polski Ludowej i PRL. W zasadzie dotyczy on zgrzytów, jakie miały miejsce w bezpiece. Dla przykładu, Justyna Dudek opisa­ła konflikt z przełomu 1948 i 1949 roku na szczeblu lokalnym – w Lublinie – mię­dzy I sekretarzem Komitetu Wojewódz­kiego Grzegorzem Wojciechowskim a szefem Wojewódz­kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Jakub Ostromęcki
Kino to ułuda, a historia to fakty – taki wnio­sek nasuwa się po lekturze książki świetnego znawcy zagadnienia, bo od lat opisującego na łamach miesięcznika „Do Rzeczy. Historia” fil­my inspirowane wydarzeniami z dziejów. Weźmy bohaterów serialu pt. „Wikingowie”. Miast, jak przystało na Normanów, wdziewać ubiory z wełny, występują w odzieniach skórzanych niczym współcześni motocykliści, do […]
Wtorek, 27 lipca 2021
Przemysław Matusik
Książka wyjątkowa! Autor tego pierw­szego tak obszernego i całościowe­go opracowania historii stolicy Wielkopol­ski jest znanym poznańskim historykiem o wielkiej erudycji i fenomenalnej wręcz umiejętności opowiadania o przeszłości. Nie często się zdarza, aby jeden autor ob­jął tak rozległy okres w swoich badaniach, a do tego potrafił z tak wielką umiejętnością i jednocześnie talentem literackim zapre­zentować dzieje […]
Czwartek, 8 lipca 2021
Agnieszka Łuczak
Publikacja w bardzo przystępny sposób przy­bliża historię polskiego ziemiaństwa i arysto­kracji w oparciu o liczne materiały źródłowe, dokumenty, wspomnienia i fotografie. Zie­miaństwo należało do elit polskiego społe­czeństwa, a właściciele majątków ziemskich prowadzili szerokie działania na polu nie tylko gospodarczym, ale też na polach politycznym, charytatywnym czy kulturalnym. Wystarczy wspomnieć o braciach Andrzeju Stanisławie i Józefie […]
środa, 26 maja 2021
Piotr Zychowicz
Piąta część „Opowieści niepoprawnych politycznie”, jak brzmi cykl publikacji zawadiackiego pióra odkrywczego publicysty historycznego – Piotra Zychowicza, koncentruje się na przemilczanych i hańbiących epizodach, za które odpowiedzialność ponoszą Amerykanie, Brytyjczycy oraz Francuzi. Autor akcentuje, że od zawsze historię piszą zwycięzcy, toteż ciągle obowiązuje prawda o największym konflikcie zbrojnym w dziejach ludzkości stworzona przez aliantów. Nierzadko […]
środa, 26 maja 2021
Marek Gałęzowski
Bohaterowie bardzo ciekawej książki Marka Gałęzowskiego przelewali krew o wolność Polski na niejednym froncie. Autor przywołuje postacie Żydów dzielnie i ofiarnie walczących w Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstaniach: Listopadowym i Styczniowym. Chociaż – o czym nie ma w pracy informacji, to temat na odrębny tom – współpracowali także z zaborcami (rosyjskim zwłaszcza), wykupując za bezcen folwarki po […]
Niedziela, 2 maja 2021
Stanisław Płużański
Pionierska książka o codziennej egzystencji Żołnierzy Niezłomnych. „Każda okazja do umycia się musiała być przez partyzantów wykorzystywana, jeśli chcieli chociaż przez chwilę być czyści – pisze Stanisław Płużański, wnuk uczestnika antykomunistycznej konspiracji i syn jej badacza. – Kiedy okoliczności temu sprzyjały, korzystali z gościnności ludzi. Nie było kąpielisk, wanien czy pryszniców, partyzantom wówczas służyły koryta […]