Wtorek, 28 lipca 2009
Ustawa o książce – projekt + komentarz
CzasopismoBiblioteka Analiz
Tekst pochodzi z numeru252
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, Izby Księgarstwa Polskiego oraz Zrzeszenia Handlu i Usług, działając także w imieniu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, przedstawili 28 maja w Senacie RP projekt Ustawy o książce. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel Polskiej Izby Książki. Projekt wraz z obszernym uzasadnieniem złożono na ręce Krystyny Bochenek, wicemarszałek izby wyższej parlamentu, oraz senatora Zbigniewa Szaleńca. Po konsultacjach parlamentarnych projekt ma być skierowany do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, informowaliśmy w Bibliotece Analiz nr 11/2009. – To przełom na drodze do uporządkowania rynku książki w Polsce – powiedział nam wówczas Jerzy Mechliński, przewodniczący OSK. Publikujemy wymieniony wyżej dokument, czyli projekt ustawy, opracowany i przyjęty jednogłośnie przez III Forum Księgarzy w Łobzie w lutym 2006 roku, wraz z komentarzem naszego publicysty, Tomka Nowaka. REDAKCJA Projekt przepisów (ustawy) dotyczących ustalania cen książek „U podstaw tej wyjątkowej regulacji leży odmowa uznania książki za zwykły produkt handlowy oraz wola nagięcia mechanizmów rynkowych w ten sposób, aby uwzględnić jej charakter dobra kultury, które może być podporządkowane wyłącznie wymogom natychmiastowej rentowności”. Jednolita cena książki winna umożliwić : • równość obywateli wobec książki, która będzie sprzedawana po takiej samej cenie na terenie kraju • utrzymanie bardzo gęstej, zdecentralizowanej sieci dystrybucji, szczególnie na obszarach w trudniejszej sytuacji • wspieranie pluralizmu twórczości i wydawnictw a w szczególności ambitniejszych publikacji Art. 1. Ustawa ma na celu ochronę książki jako dobra kultury, zapewniającej jej dostęp na terenie całego kraju – poprzez sprzyjanie urozmaiconej ofercie i zwiększeniu ilości punktów sprzedaży. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: Stała cena detaliczna – jest to cena nabycia książki w terminie określonym w art. 9 przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne, których rodzajem działalności gospodarczej nie jest sprzedaż detaliczna książek. Sprzedaż detaliczna – pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem jest dalsza odsprzedaż książek w cenie detalicznej. Księgarz – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której podstawowym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest sprzedaż detaliczna książek. Księgarnia – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez księgarza. Art. 3.1. Wydawca oraz importer są zobowiązani do określenia stałej ceny książek przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. 2. Cena detaliczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje również wszystkie dodatki dołączone do książki, takie jak płyty, kasety i filmy. 3. Cena książki jest wyrażona w złotych polskich. Wydawca (importer) zobowiązany jest umieścić cenę detaliczną w sposób widoczny i trwały dla nabywcy. 4. W przypadku importu książek wydanych w Polsce, cena sprzedaży publicznej ustalona przez importera jest co najmniej równa cenie ustalonej przez wydawcę. 5. Wydawca oraz importer (jego przedstawiciel dystrybucyjny) nie mogą zaopatrywać nie należących do branży kupców po cenach niższych lub na korzystniejszych warunkach niż branżę księgarską. 6. Wydawca jest zobowiązany do umieszczenia w książce następujących danych: a) nazwa i adres wydawcy b) nazwa i adres drukarni c) wielkość nakładu d) informacja, które to wydanie e) rok wydania 7. Jedynym miejscem sprzedaży podręczników jest księgarnia (w tym internetowa). Art. 4. Jeżeli książki są sprzedawane w ramach kolekcji stanowiącej całość, wówczas ich cena może być inna aniżeli suma cen książek wchodzących w jej skład. Do zasad umieszczania ceny kolekcji znajdują zastosowania postanowienia art. 3 ust. 2 i 3. Art. 5. Przepis art. 3 nie ma zastosowania do: • książek bibliofilskich, przez które rozumie się książki wydane w ograniczonym nakładzie, z numerowanymi egzemplarzami • książek artystycznych, przez które rozumie się książki wydane całkowicie lub częściowo przy używaniu technik rękodzieła • książek używanych Art. 6. W przypadku sprzedaży ratalnej suma rat nie może być niższa od stałej ceny detalicznej. Art. 7. Wydawca, importer może zmienić ustaloną cenę detaliczną pod warunkiem, że: • tytuł zostanie w całości wycofany poprzez korektę faktur • poda informację detaliście z wystarczającym wyprzedzeniem Art. 8. Wydawca, importer może ustalić cenę promocyjną. W tym celu musi ustalić i podać do publicznej wiadomości dwie następujące po sobie ceny i okres, w jakim będą one stosowane. Cena pierwsza, niższa w stosunku do tej, która będzie stosowana w późniejszym terminie, będzie ceną promocyjną. Art. 9.1. Obowiązek stosowania przez księgarzy stałej ceny detalicznej trwa 12 miesięcy od daty pierwszego wprowadzenia książki do obrotu. Wydawca i importer zobowiązani są do umieszczenia daty pierwszego wprowadzenia książki do obrotu na dokumentach sprzedaży. 2. Termin ten nie obejmuje kolejnych wydań Art. 10. Wydawca, importer ustali warunki sprzedaży przy zastosowaniu ceny detalicznej netto, uwzględniając jakość usług świadczonych przez detalistów. Zniżki muszą być wyższe lub takie same jak zniżki udzielane detalistom w związku z nabywanymi dużymi ilościami. Art. 11.1.Cenę detaliczną podaje się do wiadomości publicznej: w katalogach, ofertach handlowych itp. 2. Na żądanie klienta księgarz lub sprzedawca detaliczny ma obowiązek okazać katalog lub inny dokument sprzedaży informujący o cenie stałej. Art. 12.1. Księgarz, sprzedawca zobowiązany jest do stosowania stałej ceny detalicznej. 2. Księgarz, sprzedawca może obniżyć o 5 proc. cenę detaliczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 3. Księgarz, sprzedawca może obniżyć ceną detaliczną o 10 proc. w następujących przypadkach: 1) Jeżeli nabywcą jest biblioteka, archiwum, muzeum, szkoły wszystkich szczebli oraz instytucje oświatowe, wychowawcze i szkoleniowe, których działalność zgodna jest z aktem ich powołania i książki nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży 2) Jeżeli nabywane są podręczniki do szkół wszystkich szczebli zatwierdzone w obowiązującym trybie przez władze oświatowe i inne instytucje kulturalne albo wskazane przez szkołę wyższą i nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 3) W czasie trwania targów i wystaw książek, a także na konferencjach – jeżeli dane książki mają z nią tematyczny związek (z wyłączeniem ilości hurtowych) 4) Prawu stałych cen detalicznych podlegają również książki sprzedawane przez Internet 5) Możliwość obniżenia ceny, o której mowa w ust. 2, dotyczy także książek sprzedawanych w systemie subskrypcji 6) Wydawca i importer mają prawo do wcześniejszej zmiany ceny stałej przy spełnieniu następujących warunków: – nowa cena zostanie ustalona na 45 dni przed jej wprowadzeniem – cena ta zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób wskazany w niniejszej ustawie. Art. 13. Jeżeli w punkcie sprzedaży nie ma książki znajdującej się w ofercie wydawcy lub importera, sprzedawca detaliczny zobowiązany jest egzemplarz taki zamówić na żądanie nabywcy. Art. 14.1. Nie stosuje się przepisów ustawy do książek wydawanych na zamówienie osób trzecich w szczególności przedsiębiorców, instytucji lub organizacji – w odniesieniu do egzemplarzy wprowadzonych przez te podmioty poza obrotem powszechnym, w szczególności rozdawanych pracownikom lub władzom organizacji albo przekazywanych w celu promocji tych podmiotów. Informacje o takim charakterze książki muszą być umieszczone w sposób widoczny. 2. Przepisy ustawy stosuje się do książek, o których mowa w ust. 1 w przypadku, gdy zostaną wprowadzone do obrotu detalicznego. Art. 15. Zabrania się umieszczania poza miejscem sprzedaży wszelkich reklam informujących o cenach niższych od ceny sprzedaży detalicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1. Art. 16. Naruszenie przepisów niniejszej ustawy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 roku, nr 153 poz. 1503 z p. zm.). Przepisy karne Art. 17. 1. Kto narusza przepisy niniejszej ustawy, podlega karze grzywny 2. Wysokość grzywien stosowanych w przypadku naruszenia postanowień niniejszej ustawy jest ustalona rozporządzeniem Rady Ministrów. Zmiany w obowiązujących przepisach Art. 18. W ustawie z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 roku, nr 153, poz. 1503, z p. zm.) w art. 19 ust. 1 dodaje się ust. 5(4) w brzmieniu: „organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów wydawców i księgarzy”. Art. 19. W ustawie z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 roku, nr 4, poz. 25 z p. zm.), w art. 3 ust.1 p. 2 po słowach: „(…) w tym w zakresie (…)” dodaje się zwrot: „prawidłowości podania informacji o cenie”. * * * A wróżka chucha w szklaną kulę… Komentarz Tylko w takiej perspektywie można ocenić założenia ustawy, której celem ma być, o zgrozo!, „ujednolicenie cen książek”, czyli dalsze pogłębianie degrengolady rynku. Już preambuła, głosząca wyższość książki nad „zwykłym produktem handlowym”, wyrażająca „wolę nagięcia mechanizmów rynkowych”, sugeruje, że dalej można spodziewać się głównie listy pobożnych życzeń nieuwzględniających dwóch elementarnych zasad ekonomii – prawa popytu i podaży oraz woli konsumenta. Z drugiej strony, czemu się dziwić? Wszak w polskim prawodawstwie to nie jeden …
Wyświetlono 25% materiału - 1332 słów. Całość materiału zawiera 5330 słów
Pełny materiał objęty płatnym dostępem
Wybierz odpowiadającą Tobie formę dostępu:
1A. Dostęp czasowy 15 minut
Szybkie płatności przez internet
Aby otrzymać dostęp kliknij w przycisk poniżej i wykup produkt dostępu czasowego dla Twojego konta (możesz się zalogować lub zarejestrować).
Koszt 9 zł netto. Dostęp czasowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Czas dostępu będzie odliczany od momentu wejścia na stronę płatnego artykułu. Dostęp czasowy wymaga konta w serwisie i logowania.
1B. Dostęp czasowy 15 minut
Płatność za pośrednictwem usługi SMS
Aby otrzymać kod dostępu, należy wysłać SMS o treści koddm1 pod numer: 79880. Otrzymany kod zwotny wpisz w pole poniżej.
Opłata za SMS wynosi 9.00 zł netto (10.98 PLN brutto) i pozwala na dostęp przez 15 minut (bądź do czasu zamknięcia okna przeglądarki). Przeglądarka musi mieć włączoną obsługę plików "Cookie".
2. Dostęp terminowy
Szybkie płatności przez internet
Dostęp terminowy zostanie przyznany z chwilą zaksięgowania wpłaty - w tym momencie zostanie wysłana odpowiednia wiadomość e-mail na wskazany przy zakupie adres e-mail. Dostęp terminowy wymaga konta w serwisie i logowania.
3. Abonenci Biblioteki analiz Sp. z o.o.
Jeśli jesteś już prenumeratorem dwutygodnika Biblioteka Analiz lub masz wykupiony dostęp terminowy.
Zaloguj się