BIBLIOTEKA ANALIZ
nr Biblioteka Analiz nr 551 (14/2021)
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
środa, 4 sierpnia 2021
REKORDOWY ROK POD WZGLĘDEM PRODUKCJI WŁASNYCH
Rok 2020 przyniósł spółce Audioteka, liderowi polskiego rynku książek do słuchania, wzrost przychodów o 17 proc. – z 58,5 mln zł do 68,7 mln zł. Zysk wzrósł z 5,8 mln zł do 7,2 mln zł. Dobre wyniki związane są głównie ze wzrostem sprzedaży audiobooków wśród klientów indywidualnych. W najszybszym tempie rosły przychody z subskrypcji, nie­co […]
środa, 4 sierpnia 2021
CO ZA NAMI, CO NAS CZEKA?
Jak w okresie pandemii wygląda rynek korzystania z nielegalnych źródeł? Czy proceder nielegalnego pobierania i od­twarzania internetowych treści nasila się, czy słabnie? Takie m.in. pytania stawia Artur Patrzylas w artykule zamieszczo­nym w Forsal.pl. I choć zadane rok te­mu, dziś są równie zasadne. Na ich aktu­alność wpływa rzeczywistość covidowa i dynamiczny rozwój serwisów oferują­cych dostęp do […]
środa, 4 sierpnia 2021
ROZMOWA Z DOMINIKĄ KOZŁOWSKĄ, PREZESKĄ ZARZĄDU SIW ZNAK
Jak pani patrzy na minione lata Znaku? Przeszłość Znaku jest dla mnie ogromnie inspirująca. W okre­sie PRL-u Znak był jedną z niewielu niezależnych instytucji kultury w Polsce, a zarazem środowiskiem o znaczeniu spo­łecznym i politycznym. Wyrazem tego zaangażowania było m.in. powstałe przy współudziale ludzi Znaku Koło Poselskie „Znak”, Kluby Inteligencji Katolickiej, później np. Towarzy­stwo Kursów […]
środa, 4 sierpnia 2021
ZAKUPY PRZEZ KOMÓRKI I TABLETY ZDOMINUJĄ W TYM ROKU E-COMMERCE
Prowadzisz sklep internetowy? Pamiętaj, żeby dostosować go do urządzeń mobil­nych. Jak podaje Wyborcza.biz, w 2021 roku po raz pierwszy zakupy przez inter­net zrobione za pomocą urządzeń mo­bilnych przebiją próg 50 proc., osiągając poziom 54 proc. O dynamice wzrostu świadczy fakt, że w 2017 roku było ich mniej o niemal 20 pkt proc. „O rosnącej roli […]
środa, 4 sierpnia 2021
CO PIĄTY POLAK CHCE ODBIERAĆ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE STACJONARNYM
Wraz z rosnącą popularnością zakupów online i rozwojem sklepów interneto­wych rośnie również branża kurierska. Jak wynika z danych wywiadowni go­spodarczej Dun&Brandstreet, w ciągu ostatniej dekady liczba zarejestrowanych w rejestrze KRS firm kurierskich zwięk­szyła się o 170 proc. – z nieco ponad 2,5 tys. w 2010 roku do 6,9 tys. na koniec maja 2021 roku. Tylko […]
środa, 4 sierpnia 2021
ROZMOWA Z JACKIEM ORYLEM, DYREKTOREM WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI I WICEPREZESEM FUNDACJI HISTORIA I KULTURA
Zbliżają się Warszawskie Targi Książki. Kto jest ich organiza­torem w tym roku? Współorganizatorem odpowiedzialnym za organizację, pro­mocję i program jest Fundacja Historia i Kultura, a właścicie­lem imprezy i drugim współorganizatorem jest – tak jak było od początku historii tych Targów – spółka Targi Książki, w któ­rej większość udziałów ma grupa polskich wydawców. Przed­tem organizatorem wykonawczym […]
środa, 4 sierpnia 2021
MAŁGORZATA DOWNAR KOMISARZEM
Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń na 24. Międzynarodowe Targi Książki w Kra­kowie, które odbędą się w dniach 14-17 października. Tegoroczna edycja to połączenie tra­dycyjnych stoisk z nowoczesnymi do­datkami wirtualnymi. 1. Rejestracja odbywa się poprzez Panel Wystawcy: https://targiksiazki.expo­support.pl/login. 2. Wystawcy, którzy zgłosili się do udziału w Targach w 2019 roku, mają pierwszeństwo do swojej powierzch­ni z 2019 roku […]
środa, 4 sierpnia 2021
ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI I ANKIETA DLA WYDAWCÓW
Powołana w ubiegłym roku Komisja ds. Wydawnictw Nauko­wych przy KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – organizuje 3 listopada konferencję „Publikacje nauko­we w Polsce – stan spraw i kierunki zmian”. Obecnie trwają prace nad jej programem, który zostanie ogłoszony w sierpniu, i wówczas zostaną rozesłane zaproszenia do udziału w konferencji. Cele konferencji: – Przedstawienie […]
środa, 4 sierpnia 2021
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska poinfor­mowało, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, po przeprowadzeniu stosownego konkursu, wyznaczył stowarzyszenie do dokonywania w latach 2021-2025 podziału i wy­płaty wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem. Wynagrodzenia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na­rodowego jako wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będą­ce rekompensatą […]
środa, 4 sierpnia 2021
TRZY ŚWIATY: FICTION, NON-FICTION I DLA DZIECI
Czas dzieli się na wolny i zajęty. Analiza czasu wolnego przynależy do poważnej socjologii, a zatem poważna rada: warto badać sprzedaż książek w lipcu, kiedy nie ma obciążeń podręcznikami szkolnymi, gwiazdką, ponoworocznym szmerglem i przeciążeniem budżetów. Itd., etc. Je­śli istnieje coś takiego jak klarowny obraz książek czytanych w czasie wolnym dla przyjemności – to tylko […]