BIBLIOTEKA ANALIZ
nr 263
Dwutygodnik "Biblioteka Analiz" to profesjonalny, prestiżowy informator o rynku wydawniczo-księgarskim. Pismo adresowane jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jego celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. Istnieje na rynku od 2000 roku, ukazuje się w objętości 16-24 str. W każdym numerze "Biblioteki Analiz" zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. Redakcja wyróżnia wydawnictwa dyplomem WYDAWCY ROKU (laureatem za 2016 rok zostało Wydawnictwo Świat Książki).  Dwutygodniowy cykl wydawniczy gwarantuje szybką reakcję na dynamiczne procesy zachodzące w branży wydawniczej. "Biblioteka Analiz" rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie (Ruch, Garmond, Kolporter).
W Numerze
Wtorek, 22 grudnia 2009
W dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009)
W tym roku mija 20 lat od wprowadzenia fundamentalnych zmian w życiu naszego społeczeństwa. Stały się ona wielkim wyzwaniem i jednocześnie szansą i szansa ta została – wbrew licznym głosom krytycznym i malkontenckim – wykorzystana. Na pewno wykorzystaliśmy ją w sferze książki, co można dobitnie stwierdzić porównując stan sprzed roku 1989 z wynikami ostatnich lat, jak też niezwykle dynamiczny rozwój rynku w ciągu tych dwóch dekad. „Wprowadzone od początku 1989 roku zmiany systemowe w całej …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Rynek książki po 1989 roku
Już w 1988 roku, wraz z liberalizacją przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, zaczęły powstawać prywatne oficyny. Prawdziwy boom wydawniczy nastąpił jednak w drugiej połowie 1989 roku i na początku 1990. Budowany przez lata system nakazowo-rozdzielczy już nie funkcjonował, szybko zniesiono cenzurę, a zamiast limitów na papier pojawił się wolny rynek, na którym każdy miał szansę odnieść sukces, ale i podejmował ryzyko ekonomicznej porażki.Początek lat 90. to tzw. handel „stolikowy”, czyli niekontrolowana sprzedaż książek na ulicach …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Od końca II wojny do lat dziewięćdziesiątych
Po II wojnie światowej organizacja ruchu wydawniczego w Polsce uległa zasadniczej zmianie. Do początku lat 50. zlikwidowano w zasadzie oficyny prywatne, dostarczające około połowy egzemplarzy książek (tylko w latach 1945-1947 funkcjonowało ich 264, z tego część o wieloletniej tradycji), ograniczono aktywność wydawnictw kościelnych, upaństwowiono wydawnictwa społeczne (m.in. Zakład Narodowy im. Ossolińskich). Zamiast nich utworzono nieliczne, lecz bardzo rozbudowane wydawnictwa państwowe oraz formalnie spółdzielcze, zwykle podporządkowane partiom politycznym. W roku 1950 było ich 14, w 1955-30. …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Wielkość polskiego rynku książki w 1988 roku
W materiałach przechowywanych w Bibliotece Narodowej znajduje się teczka oznaczona jako TD 120 E zawierająca materiały odnoszące się do Składnicy Księgarskiej, istniejącej i teraz, i do tego jako przedsiębiorstwo państwowe. Do 1989 roku przedsiębiorstwo to było monopolistą w zakresie hurtowej dystrybucji książek.We wspomnianej teczce zarchiwizowano broszurową publikację wydaną, jak wszystko wskazuje, w 1989 roku. Jej tytuł brzmi: „Zestawienie obrotu wydawnictwami za rok 1988”, a wydawcą jest P.P. Składnica Księgarska, Warszawa. W broszurze znajduje się interesujące …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Ostatnie zachowane zestawienie
W Bibliotece Narodowej zachowały się „Zestawienia inicjatyw wydawniczych” z roku 1989 sygnowane przez Departament Książki i Bibliotek w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Odnoszą się one do okresu od 1 stycznia do 15 października i zostały przeznaczone „Do użytku wewnętrznego”, jak wyraźnie zaznaczono. Są opracowane niezwykle skrupulatnie i obejmują tytuły z literatury pięknej zebrane w 19 biuletynów, z których każdy podsumowuje kolejny dwutygodniowy okres. Ostatni biuletyn zawiera „inicjatywy” zgłoszone od 1 października do 15 października, czyli …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Cenzura i postulaty jej zniesienia
Cenzura w Polsce została formalnie zniesiona 12 maja 1990 roku. Do tego czasu jej zniesienie było jednym ze stałych postulatów nie tylko środowisk opozycyjnych wobec ówczesnej władzy, ale takie żądanie pojawiało się też w wystąpieniach niektórych ówczesnych struktur środowisk związanych z ruchem wydawniczym. W zachowanych w Bibliotece Narodowej „Tezach Zarządu Głównego PTWK do dyskusji przed IX Zjazdem PTWK [1-2/XII.1988] przyjętych na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 czerwca 1988 r.” zamieszczono znamienne i jak na tamte …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Wydawnictwa w latach 1989-1995
W 1993 roku Biblioteka Narodowa i Centrum Informacji o Książce opublikowały „Informator o wydawcach w Polsce 1993/1994”, pierwszą książkę adresową polskiego edytorstwa po przemianach 1989-1990 roku. We wstępie podpisanym przez Krajowe Biuro ISBN poinformowano, że „Informator” zawiera „wykaz wszystkich wydawców zarejestrowanych w Krajowym Biurze ISBN, mających numer identyfikacyjny”. Zaznaczono przy tym, że nie zamieszczono informacji o wydawcach, „którzy poinformowali Biuro ISBN o zaprzestaniu działalności”, a także o tych, „z którymi nie mogliśmy nawiązać kontaktu (zwroty …
Wtorek, 22 grudnia 2009
Statystyka Biblioteki Narodowej
Dla omawianego okresu dysponujemy danymi Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej. Są one kwestionowane z uwagi na swoją niekompletność, jednak stanowią jedyny punkt odniesienia dla oceny ówczesnych zjawisk rynkowych.
Wtorek, 22 grudnia 2009
Publikacje emigracyjne
Pragniemy jedynie zaznaczyć, że duże znaczenie, oczywiście dla ograniczonego kręgu odbiorców, miały w Polsce publikacje emigracyjne, które były w najróżniejszy sposób przywożone do kraju – nielegalnie jako publikacje bezdebitowe, czyli nie posiadające – ze zrozumiałych względów – zezwolenia cenzury na rozpowszechnienie.
Wtorek, 22 grudnia 2009
Biblioteki
W ministerialnym archiwum znajduje się teczka zawierająca materiały odnoszące się do działalności Biblioteki Narodowej w roku 1991. Ze sprawozdania o działalności narodowej książnicy wynika, że nabytki Biblioteki pochodziły wówczas z trzech źródeł: